جزییات موسسه

Agricultural Research and Development Station Simnic-Dolj
کد موسسه
ROM008
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.23
طول جغرافیایی
23.48
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
soybeans
pea
maize
نامشخص
773
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
corn
707
common wheat
487
flax
25
kidney bean
25
soya bean
25
سایر
69
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Zea
Triticum
Glycine
Hordeum
Linum
سایر
49
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Triticum aestivum
Glycine max
Hordeum vulgare
Linum usitatissimum
سایر
50
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 January 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,338 عبارت است از 4.62. نمره کمینه 3.90 و نمره بیشینه 6.10 است.