جزییات موسسه

Agricultural Research and Development Station Simnic-Dolj
کد موسسه
ROM008
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.23
طول جغرافیایی
23.48
محصولات دارای بیشترین نماینده
soybeans
pea
نامشخص
1,289
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
corn,popcorn,maize,indian corn
721
common wheat
487
flax
25
kidney bean
25
soya bean
25
سایر
55
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Zea
Triticum
Glycine
Hordeum
Linum
سایر
49
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Triticum aestivum
Glycine max
Hordeum vulgare
Linum usitatissimum
سایر
50
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
900
675
450
225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,338 عبارت است از 4.62. نمره کمینه 3.90 و نمره بیشینه 6.10 است.