جزییات موسسه

Research and Development Institute for Fruit Tree Growing Pitesti - Maracineni
کد موسسه
ROM009
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.5
طول جغرافیایی
24.14
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
2,328
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
plum
676
cherry
217
currant
196
strawberry
190
morello cherry
153
سایر
478
نامشخص
544
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Pyrus
Cerasus
Ribes
Fragaria
سایر
524
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus sp.
Pyrus sp.
Cerasus avium
Ribes sp.
Fragaria sp.
سایر
794
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1200
900
600
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,454 عبارت است از 3.69. نمره کمینه 2.55 و نمره بیشینه 5.05 است.