جزییات موسسه

Research and Development Institute for Fruit Tree Growing Pitesti - Maracineni
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.icdp.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۵
طول جغرافیایی
۲۴٫۱۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۲٬۲۹۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
plum
۶۷۶
cherry
۲۱۷
currant
۱۹۶
strawberry
۱۹۰
morello cherry
۱۵۳
سایر
۴۷۸
نامشخص
۵۰۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Pyrus
Cerasus
Ribes
Fragaria
سایر
۴۸۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus sp.
Pyrus sp.
Cerasus avium
Ribes sp.
Fragaria sp.
سایر
۷۵۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,416 عبارت است از 3.69. نمره کمینه 2.55 و نمره بیشینه 5.05 است.