جزییات موسسه

National Research and Development Institute for Potato and Sugar Beet Brasov
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.potato.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۰۵
طول جغرافیایی
۲۵٫۰۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
potato
نامشخص
۳۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
potato
۶۸۶
dwarf wild potato
۱۲
Fendler's nighshade
۵
Wild potato
۴
Chaco potato
۱
سایر
۳
نامشخص
۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Solanum demissum
Solanum stoloniferum
Solanum microdontum
Solanum andigena
سایر
۱۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 719 عبارت است از 4.14. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 4.60 است.