جزییات موسسه

Nordic Genetic Resource Center

Requesting for germplasm

Kindly note that requests for germplasm held at NordGen cannot be made through Genesys. Please use NordGen’s on-line system at http://www.nordgen.org/sesto/ instead.

 

کد موسسه
SWE054
نوع
Regional
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
55.39
طول جغرافیایی
13.05
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
oat
pea
carrot
سایر
446
نامشخص
13,503
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
15,494
bread wheat
2,332
garden pea
1,736
wild barley
1,343
oat
947
سایر
12,544
نامشخص
450
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Pisum
Triticum
Avena
Brassica
سایر
9,936
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Pisum sativum
Triticum aestivum
Avena sativa
Phleum pratense
سایر
11,007
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
1 December 2018
30 November 2018
26 September 2017
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
13000
9750
6500
3250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 34,255 عبارت است از 6.40. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 9.45 است.