جزییات موسسه

Banque national de gènes de Tunisie

The National Genebank of Tunisia (NGBT) is an administrative institution under the authority of the Ministry of Local Affairs and Environment of Tunisia. NGBT started its activities in November 2007 with the mandate to coordinate and promote the conservation and sustainable use of plants, animals and micro-organisms. NGBT has a capacity for ex situ conservation of 200,000 seed accessions, 300,000 samples in cryopreservation at its headquarters in Tunis and a 20 hectares field genebank in Takelsa (Governorate of Nabeul, north-eastern Tunisia). Currently, the seed genebank conserves about 40,000 accessions, including a large diversity of crop species such as cereal crops that have been historically staple crops in North Africa. Our genebank conserves important wheat and barley materials from Tunisia, a center of diversification of these crop species.

کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.bng.nat.tn
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۶٫۸۴۴۲۷۴
طول جغرافیایی
۱۰٫۲۰۶۷۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Durum wheat
۱٬۷۶۹
Barley
۱٬۰۰۰
Bread wheat
۳۹۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum turgidum
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
5 June 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,166 عبارت است از 6.63. نمره کمینه 4.80 و نمره بیشینه 7.30 است.