جزییات موسسه

Institute of Grain Growing
کد موسسه
UKR005
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.29
طول جغرافیایی
35
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
sorghum
نامشخص
43
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
2,823
sorghum
671
sudan grass
34
corn
7
ambercane
2
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Sorghum bicolor
Sorghum saccharatum
Sorghum sp.
Sorghum sudanense
سایر
260
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,192 عبارت است از 5.13. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 7.15 است.