جزییات موسسه

Institute of Agriculture & Cattle-breeding of the Western Region
کد موسسه
UKR007
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.5
طول جغرافیایی
24
محصولات دارای بیشترین نماینده
oat
نامشخص
567
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
oat
419
bean
143
vetch
116
haricot
109
lupine
80
سایر
116
نامشخص
3
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Avena
Faba
Vicia
Phaseolus
Lupinus
سایر
117
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Avena sativa
Faba bona
Phaseolus vulgaris
Lupinus luteus
Linum usitatissimum
سایر
246
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 983 عبارت است از 5.75. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 8.05 است.