جزییات موسسه

Luganskaya Experimental Station
کد موسسه
UKR009
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۳۵
طول جغرافیایی
۳۹٫۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
lentil
نامشخص
۲۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
chickpea
۲۴۲
pea
۱۳۷
$1
۲۵
lentil
۲۰
melilot
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cicer
Pisum
Lens
Melilotus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Cicer arietinum
Pisum sativum
Lens culinaris
Pisum arvense
Melilotus officinalis
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 425 عبارت است از 6.15. نمره کمینه 3.90 و نمره بیشینه 8.10 است.