جزییات موسسه

Institute of Oil Crops
کد موسسه
UKR012
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.oilseed.marka.net.ua
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
47.5
طول جغرافیایی
35.1
محصولات دارای بیشترین نماینده
sunflower
soybeans
groundnuts
نامشخص
705
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sunflower
620
castor bean
296
soybean
138
flax
114
blue plant
101
سایر
192
نامشخص
19
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Helianthus
Ricinus
Glycine
Linum
Brassica
سایر
191
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Helianthus annuus
Ricinus sp.
Glycine max
Linum usitatissimum
Brassica juncea
سایر
316
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
600
450
300
150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,411 عبارت است از 5.19. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 8.00 است.