جزییات موسسه

Institute of Oil Crops
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.oilseed.marka.net.ua
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۵
طول جغرافیایی
۳۵٫۱
محصولات دارای بیشترین نماینده
sunflower
soybeans
groundnuts
sesame
نامشخص
۶۸۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sunflower
۵۷۰
castor bean
۲۹۶
soybean
۱۳۹
flax
۱۱۴
blue plant
۱۰۰
سایر
۱۹۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Helianthus
Ricinus
Glycine
Linum
Sesamum
سایر
۱۹۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Helianthus annuus
Ricinus sp.
Glycine max
Linum usitatissimum
Sesamum indicum
سایر
۳۰۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,411 عبارت است از 5.29. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 8.00 است.