جزییات موسسه

Institute of Horticulture
کد موسسه
UKR028
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.2
طول جغرافیایی
30.3
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
aster,china aster
93
apple (tree)
79
currant
26
(red) raspberry
25
strawberry
22
سایر
46
نامشخص
23
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Callistephus
Malus
Rubus
Prunus
Ribes
سایر
52
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Callistephus chinensis
Malus domestica
Rubus idaeus
Malus pumila
Fragaria sp.
سایر
84
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
130
97.5
65
32.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 291 عبارت است از 5.99. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 7.65 است.