جزییات موسسه

Crimean Pomological Station
کد موسسه
UKR046
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.36
طول جغرافیایی
33.31
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pear (tree)
624
apple (tree)
618
peach
331
apricot
200
(common) plum
170
سایر
387
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Pyrus
Malus
Corylus
Persica
سایر
105
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pyrus sp.
Malus sp.
Prunus armeniaca
Corylus sp.
Prunus persica
سایر
733
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 January 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,330 عبارت است از 4.69. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 7.90 است.