جزییات موسسه

Crimean Pomological Station
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۴٫۳۶
طول جغرافیایی
۳۳٫۳۱
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۱٬۷۱۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pear
۶۲۴
apple
۶۱۸
peach
۳۳۱
apricot
۲۰۰
filbert
۱۸۴
سایر
۳۷۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Pyrus
Malus
Corylus
Persica
سایر
۱۰۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pyrus sp.
Malus sp.
Prunus armeniaca
Corylus sp.
Prunus persica
سایر
۷۳۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,330 عبارت است از 4.69. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 7.90 است.