جزییات موسسه

Crimean Pomological Station
کد موسسه
UKR046
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.36
طول جغرافیایی
33.31
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
2,516
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
638
pear
624
peach
331
apricot
200
filbert
184
سایر
373
نامشخص
804
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
Persica
Cerasus
سایر
289
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pyrus sp.
Prunus armeniaca
Malus sp.
Persica vulgaris
Prunus persica
سایر
1,066
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
900
675
450
225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,330 عبارت است از 4.69. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 7.90 است.