جزییات موسسه

Institute of the Southern Vegetable and Melon Growing
کد موسسه
UKR048
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۳
طول جغرافیایی
۳۲٫۳۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
groundnuts
forages
نامشخص
۶۴۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
watermelon
۲۴۴
melon
۲۳۳
pumpkin
۸۶
vegetable marrow
۶۴
peanut
۲۹
سایر
۲۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Citrullus
Cucumis
Cucurbita
Arachis
Capsicum
سایر
۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Cucumis melo
Citrullus lanatus
Cucurbita pepo
Citrullus sp.
Cucurbita maxima
سایر
۶۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 679 عبارت است از 4.68. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 8.05 است.