جزییات موسسه

Kolomyia Experimental Station
کد موسسه
UKR075
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.03
طول جغرافیایی
25.31
محصولات دارای بیشترین نماینده
amaranth
forages
نامشخص
174
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
parsley
41
caraway
26
dock
17
hyssop
11
fennel
9
سایر
73
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Petroselinum
Carum
Rumex
Hyssopus
Foeniculum
سایر
73
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Petroselinum crispum
Carum carvi
Rumex acetosa
Hyssopus officinalis
Foeniculum vulgare
سایر
75
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 January 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
110
82.5
55
27.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 177 عبارت است از 5.35. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 6.50 است.