جزییات موسسه

North Central Regional Plant Introduction Station, USDA-ARS, NCRPIS
کد موسسه
USA020
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
42.02
طول جغرافیایی
-93.39
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
sunflower
beans
fingermillet
نامشخص
28,348
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
20,685
sunflower
4,772
beans
1
fingermillet
1
نامشخص
28,348
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cucumis
Helianthus
Amaranthus
Linum
سایر
16,926
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Helianthus annuus
Cucumis melo
Linum usitatissimum
Amaranthus hypochondriacus
سایر
22,321
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
10000
7500
5000
2500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 53,807 عبارت است از 6.26. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 8.50 است.