جزییات موسسه

National Clonal Germplasm Repository USDA, ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۴٫۳۵
طول جغرافیایی
‎−۱۲۳٫۱۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۱۶٬۰۵۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱
نامشخص
۱۶٬۰۵۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Fragaria
Vaccinium
سایر
۵٬۳۱۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Humulus lupulus
Pyrus communis
Fragaria ananassa
Corylus avellana
Fragaria virginiana
سایر
۱۱٬۵۴۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 16,051 عبارت است از 5.55. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 7.80 است.