جزییات موسسه

Wheat Genetics Resource Center

MISSION

The internationally-recognized Wheat Genetics Resource Center is located at Kansas State University, in the heart of the Great Plains of the United States, one of the greatest wheat-growing regions in the world. Germplasm and the scientific method of breeding provide the foundation for bountiful wheat harvests.

The WGRC has three main missions to assure future advances in wheat breeding:

  • collect, conserve, and utilize germplasm in crop improvement for sustainable production by broadening the crop genetic base,
  • create and promote the free exchange of materials, technology, and new knowledge in genetics and biotechnology among the world's public and private organizations, and
  • sponsor graduate and postgraduate students and visiting scientists for academic training and advanced research in the WGRC laboratories.

THE WGRC GENE BANK

The WGRC maintains a gene bank, along with evaluation and passport data, on ~2,800 wheat species accessions. In addition, the WGRC houses ~2,200 cytogenetic stocks, the genetic treasures produced by a lifetime of work by wheat scientists.

OUTREACH

The WGRC has established a national and international network to conduct and coordinate genetic studies in wheat. Genes for host-plant resistance to viral, bacterial, fungal, and insect pests and abiotic stresses are identified, transferred to agronomically useful breeding lines, and deployed. The genetic bases of physiological, quality, and yield traits are studied. Chromosome and genetic maps of wheat and other Triticeae genera are developed. Biotechnological research emphasizes diagnostic assays, gene cloning, and plant transformation.

State-of-the-art laboratories, greenhouses, and field plot facilities are available for teaching and research.

کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۹٫۱۹۷۴۴۴
طول جغرافیایی
‎−۹۶٫۵۸۴۷۲۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
نامشخص
۱۳۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۳٬۶۳۶
barley
۳۴
نامشخص
۱۳۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Aegilops
Dasypyrum
Hordeum
Amblyopyrum
سایر
۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum monococcum
Triticum turgidum
Aegilops tauschii
Triticum timopheevii
Triticum urartu
سایر
۱٬۲۰۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
6 January 2015
22 December 2014
23 July 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,801 عبارت است از 7.54. نمره کمینه 4.30 و نمره بیشینه 9.00 است.