جزییات موسسه

Tropical Agricultural Research Station, Clonal Repository USDA/ARS
کد موسسه
USA108
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
18.08
طول جغرافیایی
-67.08
محصولات دارای بیشترین نماینده
banana
breadfruit
coconut
نامشخص
1,080
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
banana
170
breadfruit
10
coconut
3
نامشخص
1,080
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Theobroma
Musa
Phyllostachys
Melicoccus
Pouteria
سایر
644
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Theobroma cacao
Musa hybr.
Musa acuminata
Melicoccus bijugatus
Manilkara zapota
سایر
708
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
900
675
450
225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,263 عبارت است از 4.57. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 7.35 است.