جزییات موسسه

National Arboretum-Germplasm Unit, USDA/ARS
کد موسسه
USA151
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
38.91234
طول جغرافیایی
-76.96992
محصولات دارای بیشترین نماینده
grasspea
pearlmillet
yam
نامشخص
5,197
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grasspea
4
pearlmillet
1
yam
1
نامشخص
5,197
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Rhododendron
Viburnum
Acer
Crataegus
Sorbus
سایر
4,064
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Halesia carolina
Torreya taxifolia
Buxus sempervirens
Rhododendron sp.
Cornus florida
سایر
4,862
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 5,203 عبارت است از 5.53. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 7.80 است.