جزییات موسسه

Plant Genetic Resources Unit, Cornell University, New York State Agricultural Experiment Station, USDA, ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۵۳
طول جغرافیایی
‎−۷۶٫۵۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۷٬۵۷۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱٬۴۰۱
نامشخص
۷٬۵۷۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Ampelopsis
Parthenocissus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus sieversii
Malus domestica
Malus orientalis
Vitis hybr.
Malus hybr.
سایر
۲٬۶۲۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 8,972 عبارت است از 5.95. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 7.80 است.