اطلاعات کلی

Pea
نام اصلی
Pea
افزونه‌ها در Genesys
2018_05_15_ICARDA_Terbol_CT-222.jpg
موسسات دارنده
SYR002
GBR247
GBR165
UKR001
GBR016
سایر
5,070
کشور موسسه دارنده
سایر
2,116
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum
Lathyrus
Vigna
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum sativum
Pisum arvense
Pisum fulvum
Pisum sp.
Lathyrus spp.
سایر
26