اطلاعات کلی

Pea
نام اصلی
Pea
افزونه‌ها در Genesys
2018_05_15_ICARDA_Terbol_CT-222.jpg
موسسات دارنده
سایر
۶٬۰۱۸
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lathyrus
Vigna
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum sativum
Pisum arvense
Pisum fulvum
Pisum sp.
Lathyrus sp.
سایر
۱۴
نامهای دیگر
peas
فهرست‌های شناساگر اخیر