جزییات مجموعه داده

CE0009 - Durum wheat characterization

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۱۶
تعداد ویژگی
۱۳
شروع ارزیابی
1999
پایان ارزیابی
2000

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0009 - Durum wheat characterization.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0009 - Durum wheat characterization.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 2767343e-a5c6-438f-a082-56cc5eab83af.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19992000

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/961F$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/961Q5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9621F
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/962HZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/962V4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9631A
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9633C
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9638H
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963GS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963MX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963PZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/963Z3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/96404
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/96532
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/96543
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/96554