جزییات مجموعه داده

CE0301 - Characterization of 500 accs of durum wheat germplasm

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۶۰۳
تعداد ویژگی
۱۳
شروع ارزیابی
2002
پایان ارزیابی
2003

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0301 - Characterization of 500 accs of durum wheat germplasm.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0301 - Characterization of 500 accs of durum wheat germplasm.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - a3868784-661d-4baa-91c7-c84169d0c439.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20022003

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89PKP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89PNR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89PPS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89PQT
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89QJG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89QKH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89QMJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89QPM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89QSQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89QVS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89QXV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89QYW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89R0Y
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89R1Z
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89R2*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89R6U
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89R70
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/89RB4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CVAT
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CVDX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CVEY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CVH~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CVJ$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CVX8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CW0B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CWCQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CWP~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CWV1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CWW2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CX39
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CX5B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CX8E
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CXV~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CY23
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CYJK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CYMN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CZ84
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CZB7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CZJE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CZPJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8CZZV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8D090
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8D0KA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8D0NC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8D10Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8D11R
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8D12S
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8D13T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8D14V
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8D15W