جزییات موسسه

Scientific Center of Vegetables and Industrial Crops
کد موسسه
ARM008
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.1
طول جغرافیایی
44.4
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
eggplant
نامشخص
335
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
222
pepper
167
long eggplant
100
eggplant
48
round eggplant
13
سایر
54
نامشخص
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lycopersicon
Solanum
Capsicum
Physalis
Cucumis
سایر
6
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Capsicum annuum
Lycopersicon esculentum
Solanum melongena
Lycopersicon escylentum
Solanum spelta
سایر
46
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 605 عبارت است از 3.40. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 4.60 است.