جزییات موسسه

Genebank Tyrol / Tyrolean Government
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۱۵
طول جغرافیایی
۱۱٫۲۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
rye
oat
maize
سایر
۱۴
نامشخص
۴۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۲۲۲
barley
۱۱۳
rye
۲۳
buckwheat
۲۱
oat
۱۹
سایر
۵۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Secale
Fagopyrum
Avena
سایر
۵۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Secale cereale
Fagopyrum esculentum
Avena sativa
سایر
۵۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 448 عبارت است از 4.45. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 5.35 است.