جزییات موسسه

Genebank Tyrol / Tyrolean Government
کد موسسه
AUT005
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
47.15
طول جغرافیایی
11.23
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
oat
maize
prosomillet
سایر
6
نامشخص
71
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
222
barley
113
rye
23
buckwheat
21
oat
19
سایر
50
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Secale
Fagopyrum
Avena
سایر
50
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Secale cereale
Fagopyrum esculentum
Avena sativa
سایر
50
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 448 عبارت است از 4.45. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 5.35 است.