جزییات موسسه

Office of the Styrian Regional Government, Department for Plant Health and Special Crops
کد موسسه
AUT025
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.73
طول جغرافیایی
15.3
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
maize
tomato
cowpea
pea
سایر
2
نامشخص
379
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
kidney bean
29
dwarf bean
23
peppermint
9
oil pumpkin
8
runner bean
7
سایر
309
نامشخص
12
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Mentha
Cucurbita
Papaver
Allium
سایر
292
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Mentha x piperita
Cucurbita pepo
Phaseolus coccineus
Lactuca sativa
سایر
314
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
22 May 2019
23 February 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 397 عبارت است از 4.33. نمره کمینه 2.95 و نمره بیشینه 5.90 است.