جزییات موسسه

Azerbaijan State Agrarian University
کد موسسه
AZE014
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.adau.edu.az
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.678523
طول جغرافیایی
46.346002
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
sunflower
eggplant
fababean
forages
سایر
1
نامشخص
161
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
melon
10
bean
5
beans
5
onion
3
asparagus
2
سایر
68
نامشخص
79
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cucumis
Allium
Phaseolus
Brassica
Cucurbita
سایر
110
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Cucumis melo
Phaseolus vulgaris
Allium cepa
Allium porrum
Allium sativum
سایر
130
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
80
60
40
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 86 عبارت است از 7.73. نمره کمینه 6.10 و نمره بیشینه 8.35 است.