جزییات موسسه

Botanic Garden Meise
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۵۶
طول جغرافیایی
۴٫۱۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
cowpea
نامشخص
۱٬۵۳۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
cowpea
۳۳۲
common bean
۲۴۲
lima bean
۱۴۰
runner bean
۷۳
tepary bean
۶۱
سایر
۷۵
نامشخص
۹۴۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna
Phaseolus
Macroptilium
Macrotyloma
Centrosema
سایر
۶۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna unguiculata
Phaseolus vulgaris
Phaseolus lunatus
Vigna vexillata
Phaseolus coccineus
سایر
۹۴۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 outubro 2020
26 setembro 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,866 عبارت است از 7.47. نمره کمینه 3.95 و نمره بیشینه 8.95 است.