جزییات موسسه

Botanic Garden Meise
کد موسسه
BEL014
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.56
طول جغرافیایی
4.19
محصولات دارای بیشترین نماینده
cowpea
نامشخص
1,534
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
cowpea
332
common bean
242
lima bean
140
runner bean
73
tepary bean
61
سایر
75
نامشخص
943
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna
Phaseolus
Macroptilium
Macrotyloma
Centrosema
سایر
64
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna unguiculata
Phaseolus vulgaris
Phaseolus lunatus
Vigna vexillata
Phaseolus coccineus
سایر
945
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 January 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
600
450
300
150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,866 عبارت است از 7.47. نمره کمینه 3.95 و نمره بیشینه 8.95 است.