جزییات موسسه

Embrapa Milho e Sorgo
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۹٫۴۶۷۲۹
طول جغرافیایی
‎−۴۴٫۱۷۵۶۴۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Teosinte
۴٬۰۸۰
Sorgo
۵۶۸
Milheto
۲۰۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Pennisetum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Sorghum bicolor
Pennisetum glaucum
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۲ اکتبر ۲۰۲۰
۴ فوریه ۲۰۲۰
۳ فوریه ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,854 عبارت است از 5.62. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 6.80 است.