جزییات موسسه

Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۲
طول جغرافیایی
‎−۳۹٫۰۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
cassava
banana
نامشخص
۱٬۲۳۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Mandioca
۲٬۳۲۴
Abacaxi
۷۸۳
Banana
۲۹۸
Mamao
۱۰۳
Musa
۸۵
سایر
۲۶۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot
Ananas
Musa
Carica
Bromelia
سایر
۱۴۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot esculenta
Ananas comosus
Musa acuminata ×
Carica papaya
Musa sp.
سایر
۳۷۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 February 2020
3 February 2020
4 October 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,857 عبارت است از 4.22. نمره کمینه 2.55 و نمره بیشینه 6.50 است.