جزییات موسسه

Embrapa Clima Temperado
کد موسسه
BRA020
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-31.4
طول جغرافیایی
-52.2
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
2,836
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Batata-inglesa
336
Pimenta
303
Cucurbita
271
Azevem
238
Cebola
209
سایر
1,475
نامشخص
10
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Cucurbita
Prunus
Capsicum
Lolium
سایر
910
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Lolium multiflorum
Allium cepa
Prunus persica
Cucurbita sp.
سایر
1,703
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 October 2019
11 April 2019
26 November 2018
24 April 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,842 عبارت است از 3.66. نمره کمینه 2.20 و نمره بیشینه 6.15 است.