جزییات موسسه

Sortengarten Erschmatt
کد موسسه
CHE100
نوع
Non-Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.32
طول جغرافیایی
7.69
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
maize
fababean
نامشخص
13
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
345
soft wheat
230
maize
30
rye
8
faba bean
7
سایر
1
نامشخص
4
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Triticum
Zea
Secale
Vicia
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Zea mais
Secale cereale
Vicia faba
سایر
3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
700
525
350
175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 625 عبارت است از 4.65. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 6.65 است.