جزییات موسسه

Gene bank
کد موسسه
CZE122
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.086535
طول جغرافیایی
14.302742
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
tomato
maize
سایر
1,594
نامشخص
22,411
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
winter wheat
7,445
barley
5,109
spring wheat
4,961
flax
2,228
oat
2,144
سایر
23,579
نامشخص
229
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Pisum
Linum
Avena
سایر
21,226
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Pisum sativum
Linum usitatissimum
Avena sativa
سایر
22,965
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
23 February 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
13000
9750
6500
3250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 45,695 عبارت است از 5.55. نمره کمینه 2.70 و نمره بیشینه 9.25 است.