جزییات موسسه

Gene bank
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۰۸۶۵۳۵
طول جغرافیایی
۱۴٫۳۰۲۷۴۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
سایر
۲٬۷۳۴
نامشخص
۲۰٬۹۷۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
winter wheat
۷٬۵۳۴
barley
۵٬۱۱۱
spring wheat
۵٬۰۶۳
flax
۲٬۱۹۶
oat
۲٬۱۴۲
سایر
۱۹٬۷۷۳
نامشخص
۴٬۰۰۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
سایر
۲۱٬۱۷۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Pisum sativum
Linum usitatissimum
Avena sativa
سایر
۲۲٬۹۵۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 45,824 عبارت است از 5.51. نمره کمینه 2.00 و نمره بیشینه 9.35 است.