جزییات موسسه

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estación Experimental de Aula Dei
کد موسسه
ESP007
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.41
طول جغرافیایی
-0.48
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
نامشخص
884
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maiz
404
Cebada
196
Melocotonero
120
Manzano
70
Cerezo
57
سایر
196
نامشخص
44
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Zea
Hordeum
Malus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Hordeum vulgare
Prunus persica
Malus domestica
Prunus domestica
سایر
217
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,087 عبارت است از 6.30. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 8.15 است.