جزییات موسسه

Gobierno de Aragón. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Banco de Germoplasma de Hortícolas
کد موسسه
ESP027
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.41
طول جغرافیایی
-0.48
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
lettuce
eggplant
chickpea
fababean
سایر
2
نامشخص
9,648
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomate
1,876
Pimiento
951
Lechuga
764
Cebolla
678
calabaza
493
سایر
3,931
نامشخص
1,133
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Lactuca
Cucumis
Capsicum
Cucurbita
سایر
3,539
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Capsicum annuum
Lactuca sativa
Allium cepa
Cucumis melo
سایر
4,760
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
6000
4500
3000
1500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 9,826 عبارت است از 7.36. نمره کمینه 1.95 و نمره بیشینه 8.95 است.