جزییات موسسه

Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència. Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Institut de recerca i formació agrària i pesquera
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۹٫۵۸۹۸۲
طول جغرافیایی
۲٫۶۶۶۲۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
chickpea
wheat
نامشخص
۴۰۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Higuera
۱۹۸
tomate
۵۲
melon
۳۹
Pimiento
۳۱
Vid
۱۸
سایر
۷۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Ficus
Solanum
Cucumis
Capsicum
Vitis
سایر
۶۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Ficus carica
Solanum lycopersicum
Cucumis melo
Capsicum annuum
Vitis vinifera
سایر
۷۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 413 عبارت است از 6.20. نمره کمینه 4.90 و نمره بیشینه 7.60 است.