جزییات موسسه

Estonian Crop Research Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۸٫۷۶۲۳۲
طول جغرافیایی
۲۶٫۳۹۷۷۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
tomato
نامشخص
۲۱۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
turnip rape
۷۲
wheat
۴۸
red clover
۱۶
garden pea
۱۵
red fescue
۱۳
سایر
۹۵
نامشخص
۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Triticum
Festuca
Trifolium
Pisum
سایر
۷۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica rapa
Triticum aestivum
Trifolium pratense
Pisum sativum
Festuca rubra
سایر
۱۰۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 265 عبارت است از 4.91. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 7.80 است.