جزییات موسسه

Estonian Crop Research Institute
کد موسسه
EST019
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
58.76232
طول جغرافیایی
26.39776
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
tomato
نامشخص
171
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
turnip rape
72
wheat
45
red clover
16
garden pea
14
flax
11
سایر
54
نامشخص
6
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Triticum
Trifolium
Pisum
Linum
سایر
47
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica rapa
Triticum aestivum
Trifolium pratense
Pisum sativum
Linum usitatissimum
سایر
60
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 218 عبارت است از 4.84. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 7.20 است.