جزییات موسسه

Génétique Diversité et Ecophysiologie des Céréales, Plant Biology and Breeding, INRA Clermont-Ferrand
کد موسسه
FRA040
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.47
طول جغرافیایی
3.05
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
oat
نامشخص
644
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
soft wheat
1,768
common oat
596
barley
570
triticale
36
spelt
6
سایر
8
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Avena
Hordeum
Xtriticosecale
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Avena sativa
Hordeum vulgare
Xtriticosecale 6x
Avena strigosa
سایر
4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,984 عبارت است از 7.80. نمره کمینه 4.70 و نمره بیشینه 9.05 است.