جزییات موسسه

Warwick Genetic Resources Unit
کد موسسه
GBR006
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.12
طول جغرافیایی
-1.35
محصولات دارای بیشترین نماینده
carrot
lettuce
tomato
forages
amaranth
سایر
4
نامشخص
10,407
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
carrot
1,193
bulb onion
1,164
radish
726
brussels sprout
664
wild species
629
سایر
7,770
نامشخص
193
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Allium
Daucus
Lactuca
Raphanus
سایر
1,299
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica oleracea
Daucus carota
Allium cepa
Lactuca sativa
Raphanus sativus
سایر
3,372
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
6000
4500
3000
1500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 12,339 عبارت است از 5.35. نمره کمینه 1.90 و نمره بیشینه 8.65 است.