جزییات موسسه

Warwick Genetic Resources Unit
کد موسسه
GBR006
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۱۲
طول جغرافیایی
‎−۱٫۳۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
tomato
forages
amaranth
سایر
۴
نامشخص
۹٬۸۲۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
carrot
۱٬۱۳۳
bulb onion
۱٬۱۱۳
radish
۷۰۴
brussels sprout
۶۳۳
wild species
۵۸۷
سایر
۷٬۸۸۴
نامشخص
۱۹۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Lactuca
Raphanus
سایر
۱٬۲۷۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica oleracea
Daucus carota
Allium cepa
Lactuca sativa
Raphanus sativus
سایر
۳٬۳۵۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 12,247 عبارت است از 5.58. نمره کمینه 2.15 و نمره بیشینه 8.75 است.