جزییات موسسه

Science and Advice for Scottish Agriculture, Scottish Government
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
http://www.sasa.gov.uk www.scottishlandraces.org.uk www.varieties.potato.org.uk www.agricrops.org
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۵٫۹۲
طول جغرافیایی
‎−۳٫۳۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
oat
rye
wheat
نامشخص
۸۴۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pea
۳٬۲۹۸
radish
۵۵۶
beetroot
۲۰۱
barley
۵۸
shetland cabbage
۵۴
سایر
۴۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Raphanus
Beta
Hordeum
Brassica
سایر
۴۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum sativum
Raphanus sativus
Beta vulgaris
Hordeum vulgare
Brassica oleracea
سایر
۴۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,216 عبارت است از 4.10. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 7.45 است.