جزییات موسسه

Science and Advice for Scottish Agriculture, Scottish Government
کد موسسه
GBR165
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
http://www.sasa.gov.uk www.scottishlandraces.org.uk www.varieties.potato.org.uk www.agricrops.org
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
55.92
طول جغرافیایی
-3.33
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
نامشخص
859
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pea
3,298
radish
556
beetroot
201
barley
58
shetland cabbage
54
سایر
49
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum
Raphanus
Beta
Hordeum
Brassica
سایر
49
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum sativum
Raphanus sativus
Beta vulgaris
Hordeum vulgare
Brassica oleracea
سایر
49
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,216 عبارت است از 4.10. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 7.45 است.