جزییات موسسه

Germplasm Resources Unit, John Innes Centre, Norwich Research Park
کد موسسه
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۶۳
طول جغرافیایی
۱٫۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۷۸۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
۱۰٬۸۳۰
wheat
۹٬۴۱۸
pea
۳٬۳۹۶
oat
۲٬۲۸۹
durum wheat
۲۹۱
سایر
۶۹۹
نامشخص
۲۸۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Triticale
سایر
۵۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Pisum sativum
Avena sativa
Triticum durum
سایر
۸۹۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 27,210 عبارت است از 6.00. نمره کمینه 3.05 و نمره بیشینه 8.35 است.