جزییات موسسه

Germplasm Resources Unit, John Innes Centre, Norwich Research Park
کد موسسه
GBR247
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.63
طول جغرافیایی
1.3
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
نامشخص
783
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
10,830
wheat
9,419
pea
3,396
oat
2,291
durum wheat
291
سایر
701
نامشخص
282
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Triticum
Pisum
Avena
Triticale
سایر
56
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Pisum sativum
Avena sativa
Triticum durum
سایر
899
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
11000
8250
5500
2750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 27,210 عبارت است از 5.99. نمره کمینه 3.50 و نمره بیشینه 8.25 است.