جزییات موسسه

Department of Agriculture, Fisheries and Food, National Crop Variety Testing Centre
کد موسسه
IRL029
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۳٫۳۴۵۶۴
طول جغرافیایی
‎−۶٫۵۰۱۵۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
oat
نامشخص
۲۱۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wild rape
۱۲۵
barley
۹۷
wheat
۳۳
cultivated oats
۲۸
false oat
۱۱
سایر
۷۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Hordeum
Triticum
Avena
Festuca
سایر
۶۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica rapa
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Avena sativa
Arrhenatherum elatius
سایر
۷۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 368 عبارت است از 7.37. نمره کمینه 4.15 و نمره بیشینه 9.00 است.