جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica, sede di Montanaso Lombardo
کد موسسه
ITA393
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.47
طول جغرافیایی
9.2
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
beans
eggplant
lettuce
نامشخص
189
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
124
beans
96
pepper
47
eggplant
40
onion
19
سایر
48
نامشخص
76
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Phaseolus
Asparagus
Capsicum
Allium
سایر
37
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Solanum melongena
Capsicum annuum
Allium cepa
سایر
107
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 450 عبارت است از 4.47. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 5.70 است.