جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica, sede di Montanaso Lombardo
کد موسسه
ITA393
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۴۷
طول جغرافیایی
۹٫۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
eggplant
beans
نامشخص
۱۱۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
۱۲۳
pepper
۴۷
eggplant
۴۰
onion
۱۹
bean
۱۶
سایر
۳۲
نامشخص
۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Capsicum
Allium
Phaseolus
Cucurbita
سایر
۲۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Solanum melongena
Capsicum annuum
Allium cepa
Phaseolus vulgaris
سایر
۴۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 283 عبارت است از 4.36. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 5.70 است.