جزییات موسسه

Istituto di Bioscienze e Biorisorse, Consiglio Nazionale delle Ricerche
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۱۱۱۵۹۴
طول جغرافیایی
۱۶٫۸۸۰۸۱۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
lentil
sorghum
chickpea
سایر
۹۳
نامشخص
۲٬۷۴۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۳٬۴۸۹
garden pea
۱٬۷۱۶
barley
۵۰۴
emmer wheat
۲۵۲
lentil
۲۰۴
سایر
۹۳۸
نامشخص
۳۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Lens
Secale
سایر
۷۸۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum turgidum
Pisum sativum
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Lens culinaris
سایر
۹۳۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7,138 عبارت است از 5.49. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 7.75 است.