جزییات موسسه

Latvian State Forest Research Institute 'Silava'
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.silava.lv
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۶٫۹۵۰۸۸
طول جغرافیایی
۲۴٫۱۱۳۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
oat
tomato
soybeans
سایر
۲
نامشخص
۱٬۰۴۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
۵۴۴
red clover
۲۱۰
flax
۱۲۲
wheat
۱۱۷
sugar beet
۱۰۷
سایر
۷۱۲
نامشخص
۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Trifolium
Linum
Triticum
Festuca
سایر
۶۵۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Trifolium pratense
Linum usitatissimum
Triticum aestivum
Beta vulgaris
سایر
۷۱۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,814 عبارت است از 5.20. نمره کمینه 4.10 و نمره بیشینه 8.80 است.