جزییات موسسه

Latvian State Forest Research Institute 'Silava'
کد موسسه
LVA009
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
56.95088
طول جغرافیایی
24.1136
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
oat
tomato
soybeans
نامشخص
1,037
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
536
red clover
215
wheat
117
flax
109
sugar beet
107
سایر
710
نامشخص
2
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Trifolium
Triticum
Festuca
Linum
سایر
655
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Trifolium pratense
Triticum aestivum
Linum usitatissimum
Beta vulgaris
سایر
712
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1000
750
500
250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,796 عبارت است از 5.21. نمره کمینه 4.10 و نمره بیشینه 8.80 است.