جزییات موسسه

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۹۸
طول جغرافیایی
۲۸٫۸۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
wheat
soybeans
lettuce
pearlmillet
نامشخص
۱٬۰۶۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
۶۱۸
soybean
۴۸۲
lavender
۴۴۵
clary sage
۳۶۱
common wheat
۳۵۹
سایر
۳۸۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Triticum
Glycine
Lavandula
Salvia
سایر
۲۵۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Glycine max
Lavandula angustifolia
Salvia sclarea
Triticum aestivum
سایر
۴۰۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,651 عبارت است از 5.57. نمره کمینه 3.50 و نمره بیشینه 7.55 است.