جزییات موسسه

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
کد موسسه
MEX002
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۹٫۵۲۹۷۲
طول جغرافیایی
‎−۹۸٫۸۴۵۸۲۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۱۹٬۴۲۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
WHEAT
۱۳۹٬۵۷۲
Maize
۳۲٬۲۱۴
TRITICALE
۱۶٬۷۶۹
BARLEY
۱۵٬۳۳۱
wheat
۲٬۷۱۰
سایر
۲٬۶۶۹
نامشخص
۱۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
xTriticosecale
Aegilops
سایر
۲٬۰۹۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
Triticum turgidum
xTriticosecale spp.
Hordeum vulgare
سایر
۷٬۰۴۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
21 January 2020
30 December 2019
22 December 2019
21 December 2019
20 December 2019
19 December 2019
20 December 2018
19 December 2018
18 December 2018
17 December 2018
12 February 2018
10 February 2018
9 February 2018
23 July 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 209,277 عبارت است از 6.45. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 9.10 است.