جزییات موسسه

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
کد موسسه
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۹٫۵۲۹۷۲
طول جغرافیایی
‎−۹۸٫۸۴۵۸۲۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۱۶٬۷۷۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
WHEAT
۱۴۶٬۵۰۵
Maize
۳۲٬۲۴۰
TRITICALE
۱۶٬۷۷۱
BARLEY
۱۵٬۳۳۱
maize
۳
نامشخص
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Xtriticosecale
Aegilops
سایر
۲٬۰۳۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
Triticum turgidum
Xtriticosecale sp.
Hordeum vulgare
سایر
۶٬۹۷۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
18 novembre 2020
1 octobre 2020
30 septembre 2020
29 septembre 2020
28 septembre 2020
13 août 2020
30 décembre 2019
19 décembre 2019
19 décembre 2018
10 février 2018
9 février 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 210,851 عبارت است از 6.58. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 9.10 است.