جزییات موسسه

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
کد موسسه
MEX002
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
19.52972
طول جغرافیایی
-98.845824
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
maize
barley
نامشخص
25,784
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
WHEAT
136,299
maize
27,279
TRITICALE
16,770
BARLEY
15,318
wheat
4,514
سایر
4,100
نامشخص
4,936
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
xTriticosecale
Hordeum
Aegilops
سایر
2,333
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
Triticum turgidum
xTriticosecale spp.
Hordeum vulgare
سایر
11,122
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 October 2019
19 September 2019
12 September 2019
10 September 2019
3 September 2019
20 August 2019
8 May 2019
7 May 2019
20 December 2018
19 December 2018
18 December 2018
17 December 2018
12 February 2018
10 February 2018
9 February 2018
6 March 2017
3 March 2017
23 July 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
70000
52500
35000
17500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 209,216 عبارت است از 6.22. نمره کمینه 1.20 و نمره بیشینه 8.90 است.