جزییات موسسه

International Institute of Tropical Agriculture

The Genetic Resources Centre of IITA in Ibadan, Nigeria, maintains crops important for sub-Saharan Africa: banana, cassava and yam in the field and in vitro; African yam bean, Bambara groundnut, cowpea, maize, sorghum and soybean, and some other legumes, as seed. Details ofabout 31,000 accessions are available through Genesys.

Cowpea accounts for 16,000 accessions, with about 2000 each of Bambara groundnut and soybean and 1500 of maize. The collection of clonal crops includes almost 4000 accessions of cassava, just over 4000 of yam and 283 of banana. More than half of all the accessions are traditional cultivars or landraces and 1.5% are known to be wild relatives.

Seed crops are kept in conventional genebank storage with medium-term and long-term facilities. Clonal crops are kept in field genebanks and in vitro tissue cultures for short and medium term storage, with an increasing number being brought into cryopreservation for long-term storage.

About 60% of the accessions are safety duplicated at the Svalbard Global Seed Vault. Smaller safety duplicates are held at the Saskatoon Research Centre in Canada and at CIMMYT in Mexico.

کد موسسه
NGA039
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
7.23
طول جغرافیایی
3.61
محصولات دارای بیشترین نماینده
cowpea
cassava
bambara
soybeans
سایر
2,182
نامشخص
1,388
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
cowpea
17,531
cassava
3,748
Yam
3,368
yam
2,550
Bambara Groundnut
2,085
سایر
5,646
نامشخص
1,115
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna
Dioscorea
Manihot
Glycine
سایر
1,236
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna unguiculata
Manihot esculenta
Dioscorea rotundata
Glycine max
Vigna subterranea
سایر
6,872
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 September 2019
8 August 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
7000
5250
3500
1750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 32,744 عبارت است از 5.18. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 7.80 است.