جزییات موسسه

International Institute of Tropical Agriculture

The Genetic Resources Centre of IITA in Ibadan, Nigeria, maintains crops important for sub-Saharan Africa: banana, cassava and yam in the field and in vitro; African yam bean, Bambara groundnut, cowpea, maize, sorghum and soybean, and some other legumes, as seed. Details ofabout 31,000 accessions are available through Genesys.

Cowpea accounts for 16,000 accessions, with about 2000 each of Bambara groundnut and soybean and 1500 of maize. The collection of clonal crops includes almost 4000 accessions of cassava, just over 4000 of yam and 283 of banana. More than half of all the accessions are traditional cultivars or landraces and 1.5% are known to be wild relatives.

Seed crops are kept in conventional genebank storage with medium-term and long-term facilities. Clonal crops are kept in field genebanks and in vitro tissue cultures for short and medium term storage, with an increasing number being brought into cryopreservation for long-term storage.

About 60% of the accessions are safety duplicated at the Svalbard Global Seed Vault. Smaller safety duplicates are held at the Saskatoon Research Centre in Canada and at CIMMYT in Mexico.

کد موسسه
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۷٫۲۳
طول جغرافیایی
۳٫۶۱
محصولات دارای بیشترین نماینده
soybeans
cassava
bambara
سایر
۲٬۲۹۰
نامشخص
۹۱۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
cowpea
۱۷٬۰۳۳
Soybean
۴٬۵۷۵
Yam
۳٬۳۲۲
cassava
۲٬۵۷۳
yam
۲٬۵۱۷
سایر
۶٬۵۱۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Dioscorea
Glycine
Manihot
سایر
۱٬۴۵۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna unguiculata
Glycine max
Dioscorea rotundata
Manihot esculenta
Vigna subterranea
سایر
۶٬۴۲۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
3 September 2020
26 August 2020
18 August 2020
12 August 2020
27 May 2020
31 December 2019
30 November 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 36,531 عبارت است از 5.40. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 8.15 است.