جزییات موسسه

Plant Breeding and Acclimatization Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۱۳۸۰۷
طول جغرافیایی
۲۰٫۶۴۴۰۴۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
lentil
سایر
۱۶۴
نامشخص
۶۲٬۵۴۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common wheat
۸٬۸۵۹
orchardgrass
۶٬۲۱۸
common barley
۲٬۹۹۱
timothy
۲٬۸۴۹
meadow fescue
۲٬۸۲۶
سایر
۲۹٬۱۳۲
نامشخص
۲۳٬۲۸۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Dactylis
Festuca
Phaseolus
سایر
۴۲٬۱۴۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Dactylis glomerata
Phleum pratense
Festuca pratensis
سایر
۴۷٬۹۴۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 76,160 عبارت است از 5.05. نمره کمینه 1.75 و نمره بیشینه 9.25 است.