جزییات موسسه

Plant Breeding and Acclimatization Institute
کد موسسه
POL003
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.213807
طول جغرافیایی
20.644048
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
tomato
apple
carrot
سایر
313
نامشخص
55,931
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common wheat
7,788
orchardgrass
6,171
meadow fescue
3,706
barley
3,461
kentucky bluegrass
2,793
سایر
31,385
نامشخص
16,913
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Dactylis
Festuca
Pisum
سایر
39,119
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Phleum pratense
سایر
44,527
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
24 February 2019
26 September 2017
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
20000
15000
10000
5000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 72,217 عبارت است از 5.12. نمره کمینه 1.60 و نمره بیشینه 9.45 است.