جزییات موسسه

Research and Development Institute for Vegetables and Floriculture Vidra
کد موسسه
ROM019
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.icdlfvidra.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.05
طول جغرافیایی
26.48
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
eggplant
carrot
pea
نامشخص
109
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
52
pepper
51
eggplant
35
carrot
23
water melon
16
سایر
52
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lycopersicon
Capsicum
Solanum
Daucus
Citrullus
سایر
52
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lycopersicon esculentum
Capsicum annuum
Solanum melongena
Daucus carota
Citrullus lanatus
سایر
52
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 229 عبارت است از 4.57. نمره کمینه 4.30 و نمره بیشینه 5.05 است.