جزییات موسسه

Agricultural Research and Development Station Suceava
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.scdasuceava.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۵۵
طول جغرافیایی
۲۶٫۳۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
wheat
potato
maize
نامشخص
۹۱۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
spring barley
۷۴۲
corn
۳۹۷
common wheat
۳۶۳
rye
۳۴۰
potato
۱۱۵
سایر
۲۸۳
نامشخص
۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Triticum
Secale
Solanum
سایر
۱۶۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Zea mays
Triticum aestivum
Secale cereale
Solanum tuberosum
سایر
۱۷۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,242 عبارت است از 4.72. نمره کمینه 2.95 و نمره بیشینه 5.75 است.